top of page

 | פעילות התנועה

התנועה פועלת במרץ מאז דצמבר 2015. קראו כאן כדי ללמוד מה השגנו עד כה ועל מה אנחנו עובדים בימים אלו ממש.

הישגי התנועה הבולטים

 • פעולות לשמירת זכויות הפסיכולוגים, במטרה לשמור על כוח האדם שנותר בשירותים הציבוריים ברחבי הארץ, כך שיוכל להמשיך בשליחותו לשרת את הציבור. זאת באמצעות בניית "מחשבון שכר הפסיכולוגים" המנגיש את תלוש השכר ומאפשר למצוא הפרות שכר; סיוע לעשרות פסיכולוגים בהחזרי כספים בעקבות הפרות שכר מתמשכות בהיקף של מעל 1,200,000 ש"ח; הקמת חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר, שתיפקדה כוועד עובדים יציג ועסקה בתנאי ההעסקה הייחודיים לפסיכולוגים, והכנסת רוב גדול של נציגי התנועה כצירים בחטיבה (כולל יו"ר החטיבה) בבחירות שהתקיימו בפברואר 2018; השתתפות נציגי התנועה במו"מ מול משרד האוצר לקראת הסכם השכר של 2024 ומימון ייעוץ כלכלי מקצועי המלווה את שיחות המו"מ.

 • ייזום והקמת "פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית", בשיתוף עם חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר ועם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י), במטרה לקדם במשותף את השירות הציבורי לאוכלוסייה. זאת באמצעות פעילות אינטנסיבית בכנסת, בממשלה, בתקשורת ובקרב מקבלי ההחלטות במשק, בסיוע אישי ציבור השותפים במועצה הציבורית שהקים הפורום, ובשיתוף פעולה עם עוד ארגוני החברה האזרחית.
 • יצירת מאות אייטמים בתקשורת שהעלו על סדר היום הציבורי את מצבה של הפסיכולוגיה הציבורית בישראל.
 • סדרת הפגנות של ציבור הפסיכולוגים מול משרד האוצר, משרד הבריאות, הכנסת וההסתדרות.

מה על השולחן?

 • ריכוז בעיות מרכזיות בשכר הפסיכולוגים, סיוע לפונים מהשטח בטיפול בהפרות שכר, בין השאר באמצעות קשר עם נציגי חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר.

 • הרצאות במקומות עבודה של פסיכולוגים בשירות הציבורי לצורך חשיפה, היכרות עם פעילות התנועה והפורום, קידום תודעת עובדים בקרב הפסיכולוגים, וגיוס פעילים לפעילות התנועה.

 • המשך שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים בתחום הפסיכולוגיה (הפ"י, ועדי מתמחים, פסיכולוגים ארציים במשרד החינוך והבריאות).

 • המשך קידום אייטמים בתקשורת לטלוויזיה, לרדיו ולעיתונות הכתובה, וקידום קשרים בכנסת ובממשלה, במסגרת פעילות פורום הארגונים.  

 • הובלת וקידום פעילות "פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית", בשיתוף עם הפ"י וחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר.

 • קידום עבודת חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר, שהוקמה בזכות התנועה, ולאחר פירוקה באופן חד צדדי ב-2023 - פעולות לקידום החזרת ייצוג ראוי לפסיכולוגים בתוך ההסתדרות.

 • השתתפות במו"מ מול משרד האוצר לקראת הסכם השכר של 2024 ומימון ייעוץ כלכלי מקצועי המלווה את שיחות המו"מ. 

 • קמפיין דמי חברות לתנועה וקמפיין מימון המונים, לצורך מימון הייעוץ הכלכלי במו"מ על הסכם השכר, וכן הייעוץ האסטרטגי והתקשורתי לפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. 

bottom of page