top of page

התנועה שמה לה למטרה לקדם ולשפר את הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. אנו מאמינים כי שירות פסיכולוגי ציבורי אינו מותרות, אלא זכות בסיסית של כל אזרח.ית.

על התנועה |

 | חזון התנועה ומטרותיה

לקדם ולשפר את מעמדה של הפסיכולוגיה הציבורית במדינת ישראל

יעדים:

There are no items in this list

Please reload

יצירת תנועה המאגדת את הפסיכולוגים מכל החטיבות בשירות הציבורי על מנת לייצג את האינטרס של הפסיכולוגים והפסיכולוגיה הציבורית

העלאת המודעות בתוך ציבור הפסיכולוגים ובציבור הכללי לחשיבות הפסיכולוגיה הציבורית

Please reload

Please reload

שיפור תנאי העסקה של פסיכולוגים בשירות הציבורי ויצירת מציאות בה ניתן לפתח קריירה בשירות הציבורי תוך שימור כוח אדם איכותי במגזר הציבורי

שימור רמת המקצועיות, הגנה על תהליך ההתמחות ויצירת רצף הכשרתי של מתמחים בפסיכולוגיה

Please reload

 | תקנון העמותה

תקנון העמותה - התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית (ע"ר)

(סעיף 10 לחוק העמותות, תש"ם - 1980)

 

סימן א': שם ומטרות

1.       שם העמותה

          שם העמותה: "התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית"

2.       מטרות העמותה

           2.1     העמותה תחתור למען ייצוג ראוי של הפסיכולוגים בשירות הציבורי בישראל במוסדות קיימים או חלופיים ותפעל לקידום מעמדם ותנאי העסקתם.

          2.2     העמותה תפעל להמשיך לצרף לשורותיה פסיכולוגים בשירות הציבורי וזאת באמצעות פניה ישירה ו/או עקיפה לאוכלוסיית הפסיכולוגים הרלוונטית (לרבות באמצעות פרסומים ברשתות חברתיות ובדיוור ישיר).

          2.3     העמותה תפעל למען השגת שכר ראוי, ביטחון תעסוקתי ותנאי תעסוקה הולמים לפסיכולוגים בשירות הציבורי וכן למען השגת תקינה ראויה לפסיכולוגים, אשר תענה על צרכיה הגדלים של האוכלוסייה. העמותה תפעל לשימור והרחבת השירותים הניתנים במסגרת הפסיכולוגיה הציבורית, ותפעל לשפר את מודעות הציבור לשירותי הפסיכולוגיה הציבורית שהוא זכאי להם.

          2.4     העמותה תפעל להשגת מטרותיה באמצעות גיוס דעת הציבור (כגון ארגון כנסים וקמפיינים ציבוריים, הפגנות, כתבות עיתונאיות, פגישות עם מובילי דעת קהל, גורמי רגולציה, מחוקקים וכיו"ב); פיקוח על מימוש זכויות הפסיכולוגים; נקיטת הליכים משפטיים במידת הצורך; וכן באמצעות ניסיון להשתלב במשאים ומתנים קיבוציים ולהשפיע על ארגון העובדים המייצג את הפסיכולוגים בשירות הציבורי לייסד גוף נבחר לייצוג הפסיכולוגים או לפעול בכל דרך אחרת לקידום וטיוב ייצוג הפסיכולוגים בשירות הציבורי במישור הקיבוצי.

 | מבנה ארגוני

התנועה מורכבת מסך כל הפסיכולוגים/יות החברים בה. קידום הפעילות נעשה במודל רב מעגלי של מתנדבים ומתנדבות.

 | מסמכי העמותה

התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית (ע"ר), רשומה כעמותה מס' 580631455 מ-5 במרץ 2017

אישור ניהול תקין התנועה 2023.jpg
bottom of page